ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που περιγράφονται παρακάτω απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα, με την αναζήτηση στο διαδίκτυο, με δημοφιλή προγράμματα άμεσης ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, με πλατφόρμες συμβάντων και με υπηρεσίες αποθήκευσης στο Νέφος.

1 Αναζήτηση στον Παγκόσμιο Ιστό

Το εν λόγω μάθημα απαρτίζεται από 4 ενότητες οι οποίες έχουν ακολουθιακή δομή. Περιγράφουν τα βασικά σημεία που χρειάζεται να γνωρίζει ένας χρήστης του Διαδικτύου προκειμένου να προβεί σε μία σωστή και έγκυρη αναζήτηση. Ο τίτλος και ο σκοπός της κάθε ενότητας παρουσιάζονται ακολούθως:

1.1 Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Αναζήτησης:

Αρχικά πραγματοποιείται η παρουσίαση των υπηρεσιών αναζήτησης του παγκόσμιου ιστού, τα διαφορετικά είδη υπηρεσιών που υπάρχουν και η χρησιμότητά στους στην καθημερινή ζωή.

1.2 Τεχνικές Αναζήτησης:

Έπειτα, παρουσιάζεται ο τρόπος αναζήτησης στο Διαδίκτυο με τη χρήση αρκετών από τις δυνατότητες που παρέχουν οι πιο δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης σήμερα.

1.3 Αποτελέσματα Αναζήτησης με τη χρήση Μηχανών Αναζήτησης:

Επόμενο βήμα αποτελεί ο τρόπος απεικόνισης των αποτελεσμάτων μίας αναζήτησης σε μία μηχανή και οι δυνατότητες που δίνουν οι μηχανές αυτές για να εφαρμοστούν πιο στοχευμένες αναζητήσεις. Επίσης, γίνεται αναφορά στη σημασία του ελέγχου της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που εμφανίζουν οι μηχανές αναζήτησης.

1.4 Αποθήκευση Αποτελεσμάτων Αναζήτησης:

Η δημιουργία σελιδοδεικτών για ιστοσελίδες, ο τρόπος αποθήκευσης ιστοσελίδων, αρχείων και εικόνων καθώς και η διαδικασία διαχείρισης των λήψεων αποτελούν το τελευταίο κομμάτι μάθησης για το συγκεκριμένο μάθημα.


2 Συνεργασία και διεπίδραση ΤΠΕ

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελείται από 4 ανεξάρτητες μεταξύ τους ενότητες. Βασικός σκοπός τους είναι να οδηγήσουν το χρήστη στο να εξοικειωθεί με τις πιο γνωστές υπηρεσίες άμεσης επικοινωνίας, κοινωνικής δικτύωσης, αποθήκευσης στο νέφος και δημιουργίας συμβάντων προκειμένου να απλοποιήσει πολλές διαδικασίες της καθημερινότητάς του και να συμμετάσχει σε κοινωνικά δρώμενα μέσω του ψηφιακού κόσμου. Αναλυτικότερα:

2.1 Προγράμματα Άμεσης Επικοινωνίας:

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα πιο δημοφιλή προγράμματα άμεσης επικοινωνίας (Skype και Viber). οι έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά που τα συνοδεύουν, οι ανάγκες που εξυπηρετούν καθώς και η κοινωνική και επαγγελματική τους διάσταση.

2.2 Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης:

Η κοινωνικοποίηση στον ψηφιακό κόσμο έχει πάρει μορφή με την ύπαρξη των κοινωνικών μέσων. Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται μία σύντομη αναφορά των πιο γνωστών κοινωνικών δικτύων και αναλυτικότερη παρουσίαση του Twitter κι του LinkedIn.

2.3 Πλατφόρμες Συμβάντων:

Η δημιουργία συμβάντων και η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή, ο τρόπος δημιουργίας τους και η οργάνωση των πιο σημαντικών γεγονότων και εκδηλώσεων αποτελούν βασικό αντικείμενο της εν λόγω ενότητας.

2.4 Υπηρεσίες Αποθήκευσης στο Νέφος:

Με τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο Νέφος ανοίγει μία νέα οπτική στον τρόπο και στις δυνατότητες που έχει ο χρήστης του Διαδικτύου να δημιουργεί και να αποθηκεύει έγγραφα και αρχεία τόσο προσωπικού όσο και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Digital Skills Greece
Digital Skills and Job Coalition